||||

  

 

 
O PROJEKTU

Tehnička škola “23.maj” Pančevo je jedna od 67  srednjih škola   na teriroriji  Vojvodine koja će školske 2014.-15. godine sprovoditi kao vannastavnu aktivnost “Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju”.
Ovaj projekat je u organizaciji pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport  AP Vojvodine i Instituta za javno zdravlje u Novom Sadu.

 KARAKTERISTIKE SEKSUALNOG OBRAZOVANjA

Seksualno obrazovanje treba da obuhvati širok spektar tema, koje se odnose na fizičke, emotivne, kulturalne i socijalne aspekte. Ne treba da se zasniva na zastrašivanju - treba učiti o seksualno prenosivim infekcijama, ali na neosuđujući način. Holistički pristup je važan. Učenici treba uvek da se osete sigurnim, da budu otvoreni, ali lična iskustva ne treba deliti. Treba postaviti određena pravila sa kojima se grupa slaže.
1. Učenici treba aktivno da učestvuju u nastavi - organizacija, prezentacija, evaluacija.
2. Interaktivni način predavanja. Uzeti u obzir potrebe i želje učenika i njihova iskustva. Treba koristiti razumljiv rečnik i naučiti mlade da koriste nove, odgovarajuće izraze, pomoću kojih će bolje međusobno komunicirati.
3. Kontinuirano sprovoditi kao životni proces, uz prilagođavanje uzrastu. Objasniti koja savetovališta postoje i njihove uloge.
4. Multisektorski pristup je važan - povezanost škola, savetovališta, roditelja, zdravstvenih ustanova itd.
5. Kontekstualno orijentisano - uzima se u obzir da edukatori i učesnici potiču iz različitih socijalnih i kulturnih sredina i da su moguće razlike uzrokovane polom, uzrastom, seksualnom orijentacijom, individualnim kapacitetima i socijalnim uslovima.
6. Potrebna je bliska saradnja sa društvom i roditeljima (okruženje koje podržava). Roditelje obavestiti pre i dati im mogućnost da izraze želje i rezervisanost.
7. Zasnovano je na odgovornosti prema oba pola. Treba obezbedtiti da se zadovolje različite potrebe, što ponekad podrazumeva rad u odvojenim grupama, sa članovima istog pola.

 CILjEVI SEKSUALNOG OBRAZOVANjA:

1. Stvoriti toleranciju, otvorenost i poštovanje prema seksualnosti, različitim stilovima života, stavovima i vrednostima.
2. Poštovati seksualne i polne različitosti i biti svestan seksualnog identiteta i polnih uloga.
3. Osnažiti mlade da mogu da ostvare informisane izbore bazirane na razumevanju i da se ponašatju odgovorno prema sebi i svom partneru
4. Dobiti saznanja o ljudskom telu, njegovom razvoju i funkcionisanju, naročito u pogledu seksualnosti.
5. Omogućiti mladima da se razviju kao seksualna bića, da izraze svoja osećanja i potrebe, da iskuse seksualnost na prijatan način i da ostvare sopstvenu polnu ulogu i seksualni identitet.
6. Omogućiti dobijanje pravih informacija o fizičkim, saznajnim, socijalnim, emotivnim i kuturalnim aspektima seksualnosti, kontracepcije i prevencije seksualno prenosivih infekcija.
7. Dobiti potrebne životne veštine koje se donose na seksualnost i partnerske odnose.
8. Dobiti informacije o mogućnostima korišćenja savetovališta i medicinske pomoći u vezi sa pitanjima seksualnosti.
9. Biti sposoban za izgradnju seksualnih partnerskih odnosa u kojima postoji uzajamno razumevanje i poštovanje prema uzajamnim potrebama. Ovo je prevencija seksualnog zlostavljanja.
10. Biti sposoban da se komunicira o seksualnosti, emocijama i odnosima i imati tome primeren rečnik.

Ova vannastavna aktivnost obuhvata 14 radionica u trajanju od dva školska časa.

Nazivi i teme radionica

1. Radionica - Uvodna radionica; Šta je zdravlje?
2. Radionica - Komunikacija 1
3. Radionica - Komunikacija 2
4. Radionica - Anatomija polnih organa
5. Radionica - Pubertet (muški i ženski)
6. Radionica - Seksualnost 1
7. Radionica - Seksualnost 2
8. Radionica - Trudnoća i porođaj; abortus
9. Radionica - Seksualno prenosive infekcije i HIV
10. Radionica - Kontracepcija 1
11. Radionica - Kontracepcija2. Pravilna upotreba kondoma
12. Radionica - Ginekolog, urolog, pedijatar, psiholog
13. Radionica - Rizična ponašanja
14. Radionica - Rodna pitanja i ljudska prava

Ovom vannastavnom aktivnoću biće obuhvaćeni učenici drugog razreda i to sledećih odeljenja:

II1, II3, II5, II7, II8 i II10

Vannastavnu aktivnost “Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju” u školi će sprovoditi edukovani edukatori :

dr Dragana Marković, nastavnik medicinske grupe predmeta
Zorica Prpa, psiholog škole

 Copyright & Design D.Radević - All rights reserved.