naziv

 

Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

TEHNIČAR PRIPREME GRAFIČKE PROIZVODNJE

Maturski ispit se sastoji iz dva dela:

1. Pismeni ispit iz srpskog jezika i književnosti radi se 4 školska časa

2. Posebni deo maturskog ispita koji se satoji:

- izrada maturskog praktičnog rada

- usmena provera znanja u okviru maturskog praktičnog rada (zadatak se bira iz oblasti: proračuni za proizvodna područja, priprema za tipografiju, slog, reprodukciju, izradu štamparske forme, štampu, i grafičku doradu)

- usmeni ispit iz jednog izbornog predmeta: strani jezik, osnovi grafičke tehnike, osnovi elektrotehnike i elektronike, tehnologija grafičkog materijala

 

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

 

ПредметОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЕЛЕКТРОНИКЕ

 

 1. Материјали у електротехници
 2. Електрично поље и потенцијал
 3. Делови електричног кола
 4. Јачина електричне струје ( физички и технички смер )
 5. Електрична отпорност. Везивање отпорника. Електрична проводност. Суперпроводност
 6. Омов закон
 7. Кирхофова правила
 8. Електрични рад и снага
 9. Џулов закон
 10.  Електромагнетизамосновни појмови
 11.  Магнетна својства материјала
 12.  Електромагнетна индукција
 13.  Сопствено манетно поље
 14.  Наизменична струјанастанак и карактеристике
 15.  Тренутна, максимална, ефективна и средња вредност наизменичне струје и напона
 16.  Фазорско представљање наизменичних величина
 17.  Термогени отпор у колу наизменичне струје
 18.  Индуктивни отпор
 19.  Капацитативни отпор
 20. RLC - коло. Омов закон за наизменичну струју. Напонска резонанса
 21. Снага у колу наизменичне струје
 22.  Трофазни систем - добијање
 23.  Везивање трофазног система у звезду
 24.  Везивање трофазног система у троугао
 25.  Снага трофазног система
 26.  Трансформатори
 27.  Конструкциони састав трофазних асинхроних мотора
 28.  Обртно магнетно поље
 29. Принцип рада трофазног асинхроног мотора
 30. Једнофазни асинхрони мотор
 31. Конструкциони састав машина за једносмерну струју
 32. Принцип рада генератора. Губици код генератора
 33. Кретање електрона кроз вакуум у хомогеном електричном и магнетном пољу
 34. Катодна цев
 35. Полупроводници ( чисти и примесни )
 36. PN - спој. Поларизација PN – споја
 37. Полупроводничка диода
 38. Биполарни транзистори
 39. Униполарни транзистори
 40. Тирирстори
 41. Интегрисана кола
 42.  Исправљачи ( усмерачи )

 

Предмет: ТЕХНОЛОГИЈ А  ГРАФИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

1.  Атом и структура атома, хемијске везе

2.  Кристали, кристална решетка и кристализација

3.  Легуре – дефинисање, подела

4.  Равнотежни дијаграми стања легура – дефинисање, пример

5.  Испитивање метала

6.  Корозија и заштита метала

7.  Алуминијум – руде, поступак добијања, физичке и хемијске особине, легуре, примена

8.  Цинк – руде, поступак добијања, физичке и хемијске особине, легуре, примена

9.  Бакар – руде, поступак добијања, физичке и хемијске особине, легуре, примена

10. Олово – руде, поступак добијања, физичке и хемијске особине, легуре, примена

11. Гвожђе – руде, поступак добијања, физичке и хемијске особине, легуре, примена

12. Челик – сировине, поступак добијања, подела, примена

13. Сировине за производњу папира – целулоза, хемицелулоза, лигнин, адитиви

14. Добијање дрвењаче – механички и термомеханички поступак

15. Добијање целулозе – сулфитни поступак

16. Добијање целулозе – сулфатни поступак

17. Издвајање целулозних влакана из старог папира

18. Процес производње папира

19. Дорада и оплемењивање папира

20. Графичке боје – дефинисање, састав

21. Пигменти – дефинисање, особине, подела

22. Везива – улога, подела, уља, фирниси, смоле

23. Растварачи и адитиви за производњу графичких бојаа – улога, подела

24. Особине графичких боја

25. Сушење и механизми сушења графичких боја

26. Полимери – дефинисање основних појмова, класификација

27. Целулоза и скроб

28. Беланчевине и природан каучук

29. Полиетилени – добијање, особине, примена

30. Поливинил-хлорид – добијање, особина, примена

31. Поливинил-ацетат и поливинил-алкохол – добијање, особине, примена

32. ПЕТ и фенол-формалдехидне смоле – добијање, особине, примена

33. Полимерни материјали – дефинисање основних појмова, особине

34. Лепила – основни појмови, класификација, адитиви

35. Теорија лепљења и утицај услова слепљивања на његову јачину

36. Лепила добијена растварањем полимера природног порекла у води

37. Термоактивна и термо лепила

38. Еластомери – дефнисање, подела, производња гуме

39. Мазива – дефинисање, типови подмазивања, методе подмазивања, класификација

 

Предмет: ОСНОВИ ГРАФИЧКЕ ТЕХНИКЕ

 

 1. Шема и основне фазе израде графичког производа
 2. Развој графичке индустрије
 3. Писмо – дефинисање, подела, карактеристике
 4. Типографски системи мера
 5. Врсте слога
 6. Истицање у слогу
 7. Коректура и коректорски знаци
 8. Оловни слог
 9. Писани слог
 10. Фотослог
 11. Компјутерски слог
 12. Копирни предложци – дефинисање, подела оригинала
 13. Репроприпрема – допуна, израда и озвачавање оригинала за снимање
 14. Репрофотографија – дефинисање, фотографски материјали
 15. Репродукционе камере
 16. Дигиталне камере
 17. Добошасти скенер
 18. Раван скенер
 19. Растери – дефинисање, карактеристике и подела
 20. Боја – дефинисање, подела и синтезе
 21. Репроретуш
 22. Штампарска форма за високу штампу – изглед, материјали, начин израде и подела
 23. Штампарска форма за равну штампу – изглед, материјали, начин израде и подела
 24. Штампарска форма за дубоку штампу – изглед, материјали, начин израде и подела
 25. Штампарска форма за пропусну штампу – изглед, материјали, начин израде и подела
 26. Умножавање – дефинисање и подела
 27. Техника високе штампе – штампарска форма, принципи добијања отиска, начини добијања отиска, поступци високе штампе
 28. Типоштампа – штампарска форма, начин добијања отиска, машине, примена
 29. Флексографска штампа – штампарска форма, начин добијања отиска, машине, примена
 30. Летерсет штампа – штампарска форма, начин добијања отиска, машине, примена
 31. Техника равне штампе  – штампарска форма, принципи добијања отиска, начини добијања отиска, поступци равне штампе
 32. Офсет штампа – штампарска форма, начин добијања отиска, начини добијања отиска, машине, примена
 33. Литографија и светлосна  штампа – штампарска форма, начин добијања отиска, машине, примена
 34. Техника дубоке штампе  – штампарска форма, принципи добијања отиска, начини добијања отиска, поступци дубоке штампе
 35. Техника пропусне штампе  – штампарска форма, принципи добијања отиска, начини добијања отиска, поступци пропусне штампе
 36. Магнетографија – начин добијања отиска, примена
 37. Термографија – начин добијања отиска, примена
 38. Електрографија – начин добијања отиска, примена
 39. Тампон штампа – начин добијања отиска, примена
 40. Штампа са пигментисаним мастилом – начин добијања отиска, примена
 41. Ласерска штампа – начин добијања отиска, примена
 42. Дигитална штампа – предности, начин добијања отиска, машине, примена
 43. Графичка дорада – дефинисање, операције, технике

 

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 1. People                                                                                      
 2. Famous people
 3. My  Idol
 4. Someone  I  Admire
 5. The  UK
 6. The  USA
 7. Australia
 8. Canada
 9. New Zealand
 10. Scotland
 11. Ireland
 12. Wales
 13. Civilizations
 14. Travelling
 15. Adventure
 16. My  Dream  Destination
 17. Landmarks
 18. Stories
 19. A  Memory
 20. Music
 21. The  Media
 22. Careers
 23. Education
 24. Learning
 25. An  Ideal  School
 26. Advertising
 27. Sport

                  Gramatika  I  leksika :

 1. Articles
 2. Regular  and  Irregular  Verbs
 3. Saxon  Genitive
 4. Adjectives  ,  Comparison  of  Adjectives
 5. Possessive  Pronouns  and  Adjectives
 6. Present  Simple  ( form , use  and  adverbs )
 7. Present  Continuous    ( form , use  and  adverbs )
 8. Present  Perfect  ( form , use  and  adverbs )
 9. Past  Simple  vs.  Past  Perfect
 10. The  Future
 11. Time  Clauses
 12. Relative  Pronouns  and  Relative  Clauses
 13. First  Conditional
 14. Second  Conditional
 15. Third  Conditional
 16. Modals
 17. Would  and  Used  to
 18. State  and  Activity  Verbs
 19. Verbs  with  -ing  form  and  to  infinitive
 20. Wish
 21. Should  Have ,  Should
 22. Reported  Speech  -  Statements
 23. Reported  Speech  -  Questions
 24. Reported  Speech  -  Orders
 25. Passive  Voice  -  Present
 26. Passive  Voice  -  Past
 27. Plural  Nouns
 28. Wordbuilding
 29. Multi – part  Verb
 30. Collocations

 

 

Copyright & Design D.Radević - All rights reserved.