naziv


Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

TEHNIČAR ZA INDUSTRIJSKU FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU

Maturski ispit se sastoji iz dva dela:

1. Pismeni ispit iz srpskog jezika i književnosti radi se 4 školska časa

2. Posebni deo maturskog ispita koji se satoji:

- izrada maturskog praktičnog rada

- usmena provera znanja u okviru maturskog praktičnog rada (zadatak se bira iz oblasti: tehnologija farmaceutskih proizvoda, automatska kontrola procesa, kontrola kvaliteta i sirovina)

- usmeni ispit iz jednog izbornog predmeta: matematika, opšta i neorganska hemija, organska hemija, fizička hemija, mašine, aparati i operacije, sirovine za farmaceutske proizvode, biohemija, mikrobiologija, tehnologija farmaceutskih proizvoda, automatska kontrola procesa, kontrola sirovina i proizvoda.


ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

 

Предмет: ОРГАНСКА ХЕМИЈА

 1. Подела органских једињења
 2. Алкани: хомологи низ, добијање, изомерија
 3. Хемијске особине алкана
 4. Алкени: номенклатура, добијање
 5. Хемијске особине алкена
 6. Диени: подела, номеклтаура, добијање, особине
 7. Алкини: номенклатура, добијање, особине
 8. Циклоалкани
 9. Ароматични угљоводоници, бензен
 10. Електрофилна ароматична супституција
 11. Алкил-халогениди и арил-халогениди
 12. Алкохоли: подела, номенклатура
 13. Хемијске особине алкохола
 14. Алдехиди: номенклатура, добијање, особине
 15. Кетони: номенклатура, добијање, особине
 16. Хемијске особине алдехида и кетона
 17. Карбоксилне киселине: подела, номенклатура, особине
 18. Деривати карбоксилних киселина
 19. Хлориди карбоксилних киселина
 20. Анхидриди карбоксилних киселина
 21. Естри карбоксилних киселина
 22. Масти и уља - липиди
 23. Амиди карбоксилних киселина
 24. Моносахариди
 25. Дисахариди
 26. Полисахариди
 27. Нитро-једињења
 28. Амини
 29. Аминокиселине
 30. Протеини
 31. Хетероциклична једињења

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ


 
Предмет: ОПШТА И  НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

 1. Структура атома
 2. Боров атомски модел
 3. Енергетски нивои. Главни квантни број
 4. Енергетски поднивои и орбитале. Споредни и магнетни квантни број
 5. Принцип изградње ПСЕ. Електронске конфигурације
 6. Енергија јонизације, афинитет према електрону
 7. Јонска веза. Својства јонских једињења
 8. Ковалентна веза. Својства ковалентних једињења
 9. Водонична веза
 10. Прорачун на основу мола, молске масе и молске запремине
 11. Прорачун на основу хемијске једначине
 12. Израчунавања на основу хемијских формула
 13. Брзина хемијске реакције, фактори који утичу на брзину
 14. Константа равнотеже
 15. Ле-Шатељеов принцип
 16. Појам и подела дисперзивних система
 17. Растворљивост. Прави раствори
 18. Начини изражавања концентрације раствора
 19. Електролитичка дисоцијација. Степен дисоцијације
 20. Оксиди-подела, добијање, Кисели оксиди
 21. Базни оксиди
 22. Амфотерни оксиди
 23. Киселине-добијање, особине
 24. Базе-добијање, особине
 25. Соли-добијање, особине
 26. Протолитичка теорија киселина и база
 27. Јонски производ воде. pH- вредност
 28. Реакције неутрализације. Јонске реакције
 29. Хидролиза соли
 30. Оксидо-редукционе реакције
 31. Електрохемијски низ елемената
 32. Водоник, добијање, особине
 33. Кисеоник,добијање, особине
 34. Заједничке особине Ia групе ПСЕ
 35. Натријум, особине, једињења
 36. Заједничке особине елемената II а групе ПСЕ
 37. Калцијум-особине, једињења
 38. Заједничке особине елемената III а групе ПСЕ
 39. Алуминијум - амфотерност
 40. Заједничке особине елемената IV а групе ПСЕ
 41. Угљеник – особине, једињења
 42. Заједничке особине елемената V а групе ПСЕ
 43. Азот – особине, једињења
 44. Фосфор – особине, једињења
 45. Заједничке особине елемената VI а групе ПСЕ
 46. Сумпор – особине, једињења
 47. Заједничке особине елемената VII а групе ПСЕ
 48. Хлор – особине, једињења
 49. Бром – особине, једињења
 50. Јод – особине, једињења
 51. Заједничке особине прелазних елемената
 52. Хром – особине, примена
 53. Манган – особине, примена
 54. Гвожђе – особине, примена
 55. Бакар – особине, примена

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ


 
Предмет:МИКРОБИОЛОГИЈА

 1. Специјализовани стаклени прибор за рад у микробиолошкој лабораторији
 2. Остали прибор неопходан за рад у микробиолошкој лабораторији
 3. Прибор за узорковање микробиолошког материјала
 4. Паковање и евиденција материјала за анализу
 5. Узорковање са чврстих површина
 6. Узорковање течних и гасовитих флуида
 7. Светлосни микроскоп (монокуларни, бинокуларни)
 8. Делови микроскопа (механички, оптички)
 9. Руковање микроскопом
 10. Микроскопска мерења
 11. Друге врсте микроскопа (електронски,фазно контрасни, фазно контраски)
 12. Утврђивање микроорганизама
 13. Нативни препарат – припремање
 14. Фиксирани препарат – припремање
 15. Бојење микробиолошких препарата
 16. Просто бојење микроорганизама
 17. Сложено бојење микроорганизама
 18. Сложено бојење по Грам-у
 19. Откривање микроорганизама
 20. Очитавање резултата
 21. Гајење и услови гајења микроорганизама
 22. Врсте подлога
 23. Природне хранљиве подлоге
 24. Вештачке хранљиве подлоге
 25. Припремање и разливање чврстих хранљивих подлога (Чапеков агар)
 26. Припремање течних хранљивих подлога и разливање (Бујон месопептонски)
 27. Температура гајења микроорганизама
 28. pH–вредност средине за гајење микроорганизама
 29. Стерилизација хранљивих подлога
 30. Заштита од контаминације
 31. Уређаји за гајење микроорганизама
 32. Фазе и техника гајења микроорганизама
 33. Анаеробни микробиолошки процеси
 34. Процеси ферментације
 35. Алкохолно врење
 36. Аеробни микробиолошки процеси производње квасца
 37. Методе праћења раста микроорганизама
 38. Директно бројање микроорганизама
 39. Индиректно бројање микроорганизама
 40. Утицај  0t на раст микроорганизама
 41. Утицај зрачења на раст и развој микроорганизама
 42. Детерминација и идентификација бактерија
 43. Детерминација и идентификација квасца
 44. Детерминација и идентификација плесни
 45. Употреба физичких метода за уништавање микроорганизама
 46. Употреба хемијских метода за уништавање микроорганизама

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ


 
Предмет:ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

 1. Природна радиактивност

 2. Планкова квaнтна теорија, фото-електрични ефекат

 3. Фајанс-Содијев закон померања

 4. Вештачка радиоактивност
 5. Атомска фисија
 6. Атомска фузија
 7. Нуклеарна енергија и дефект масе
 8. Мерење и детекција зрачења
 9. Гасно агрегатно стање, идеалан и релан гас
 10. Бојл-Мариотов закон
 11. Геј-Лисаков закон
 12. Шарлов закон
 13. Далтонов закон
 14. Течно агрегатно стање, напон паре и топлоте испаравања
 15. Чврсто агрегатно стање, кристали
 16. Подела дисперзних система, прави раствори
 17. Растворљивост гаса и чврсте растворне супстанце
 18. Напон паре и Раулов закон
 19. Колигативна својства раствора
 20. Смеша две течности које се потпуно мешају
 21. Смеша две течности са максималном температуром кључања
 22. Смеша две течности са минималном температуром кључања
 23. Фазни дијаграм и Гибсово правило фаза
 24. Термодинамички системи и процеси
 25. I закон термодинамике
 26. Примена I закона термодинамике на изобарски и изохорски процес
 27. Примена I закона термодинамике на изотермски и адијабатски процес
 28. Моларне и специфичне топлоте
 29. Функције стања, енталпија
 30. Енергетски ефекти хемијских реакција
 31. Хесов закон
 32. Енталпија стварања, растварања, неутрализације
 33. II закон термодинамике
 34. Карноов кружни процес
 35. Ентропија
 36. Слободна енергија и равнотежа
 37. Спонтаност процеса
 38. Параметри брзине хемијске реакције
 39. Поделе хемијских реакција
 40. Хемијска равнотежа, закон о дејству маса
 41. Природа и својства светлости
 42. Рефрактометријска анализа и закон преламања светлости
 43. Принцип рада рефрактометра
 44. Полариметријска анализа, поларизована светлост
 45. Поларизација светлости, Николова призма
 46. Оптички активне супстанце
 47. Принцип рада полариметра
 48. Колориметријска анализа, принцип рада колориметра
 49. Ламбер-Бер-ов закон
 50. Визуелни и фотоелектрични колориметар
 51. Спектрална анализа, спектри
 52. Пламени фотометар
 53. Атомски апсорпциони спектрофотометар
 54. Појаве на граници фаза
 55. Адсорпција и десорпција
 56. Адсорпционе изотерме, једначина адсорпционе изотерме
 57. Хроматографија, врсте хроматографа
 58. Хемијске и електрохемијске реакције
 59. Проводници I и II врсте
 60. Проводљивост електролита
 61. Мерење проводљивости електролита
 62. Директна кондуктометрија
 63. Закон о независном путовању јона
 64. Кондуктометријска титрација
 65. Електроде, поделе електрода
 66. Успостављање и израчунавање потенцијала
 67. Нернстова једначина
 68. Електрохемијски низ елемената
 69. Електроде I врсте, водоникова електрода
 70. Електроде II врсте, каломелова електрода
 71. Редокс-електроде, хинхидронова електрода
 72. Мембранске електроде, стаклена електрода
 73. Мерење потенцијала, потенциометрија
 74. Потенциометријска титрација
 75. Претварање хем.енергије у електричну, галвански елемент
 76. Мерење електромоторне силе
 77. Мерење pH, пехаметрија
 78. Претварање ел.енергије у хемијску, електролиза
 79. Фарадејеви закони
 80. Кулометри
 81. Кулометријска титрација
 82. Поларизација и напон разлагања
 83. Електрогравиметрија
 84. Поларографијa

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ


 
Предмет:МАШИНЕ, АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ

 1. Својства флуида
 2. Једначина континуитета
 3. Бернулијева једначина
 4. Транспорт чврстог материјала
 5. Транспорт течности
 6. Транспорт гасова
 7. Ситњење и уређаји
 8. Просејавање и уређаји
 9. Теорија мешања и уређаји
 10.  Таложење и декантовање
 11.  Теорија филтрирања
 12.  Уређаји за филтрирање
 13.  Центрифугирање и центрифуге
 14.  Сепарација
 15.  Пречишћавање гасова и уређаји
 16.  Загревање, хлађење, топљење
 17.  Стерилизација и типови
 18.  Закони преношења топлоте
 19.  Размењивачи топлоте
 20.  Укувавање и укувачи  (са хориз. и вертик.цевима)
 21.  Вишестепено укувавање
 22.  Дестилација, фазни и равнотежни дијаграм
 23.  Дестилација под сниженим притиском
 24. Дестилација воденом паром
 25. Ректификација
 26. Теоријски под
 27.  Теорија дифузионих операција
 28.  Влажност ваздуха
 29.  Теорија сушења
 30.  Сушење у вакууму
 31.  Сушење флуидизацијом
 32.  Растварање и кристализација
 33.  Теорија екстракције
 34.  Теорија апсорпције и апсорбери
 35.  Адсорпција и уређаји

 

 

Предмет: АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА

 1. Појам и значај аутоматизације
 2. Отворени и затворени системи аутоматског управљања
 3. Појам повратне спреге
 4. Пример ручне регулације нивоа
 5. Основни елементи системи аутоматске регулације
 6. Симболи и ознаке у системима аутоматске регулације
 7. Регулационо коло
 8. Статичка карактеристика процеса
 9. Динамичка карактеристика процеса
 10.  Саморегулација
 11.  Појам и подела трансмитера
 12.  Претварачки део пнеуматског трансмитера
 13.  Трансмитери температуре
 14.  Трансмитери притиска
 15.  Пнеуматски трансмитер диференцијалног притиска
 16.  Трансмитер протока
 17.  Пнеуматски регулациони вентил
 18.  Статичка карактеристика регулационог вентила
 19.  Појам, подела и делови регулатора
 20.  Пнеуматски детектор грешке
 21.  Двоположани регулатор
 22.  Пропорционални регулатор
 23.  Пропорционално-интегрални регулатор
 24.  Пропорционално-диференцијални регулатор
 25.  Аутоматска регулација температуре
 26.  Аутоматска регулација притиска
 27.  Аутоматска регулација нивоа

 

 

 

ПРЕДМЕТ: СИРОВИНЕ ЗА ФАРМАЦЕУТСКЕ ПРОИЗВОДЕ

 

 1. Сировине за добијање фармацеутских производа- дефиниција, подела према пореклу.
 2. Алкалоиди-дефиниција и подела према дејству.
 3. Објаснити дејство следећих алкалоида: кофеин, капсаицин, атропин, ефедрин.
 4. Објаснити дејство следећих алкалоида:стрихнин, морфин, лобелин, еметин.
 5. Хетерозиди- дефиниција, структура, подела, представници.
 6. Терпени- дефиниција, структура, подела, представници.
 7. Примена значајнијих угљених хидрата у фармацеутској индустрији.
 8. Гуме и слузи- дефиниција, састав, примена, представници.
 9. Смоле и балзами- дефиниција, састав, примена, представници.
 10. Биљне масти и уља- састав, добијање, примена, чување.
 11. Примена биљних уља у фармацеутској индустрији.
 12. Биљни воскови- састав, својства, примена, представници.
 13. Витамини- дефиниција, подела, извори, улога у организму.
 14. Пчелињи производи - својства и значај у фармацеутској индустрији.
 15. Рибље уље- примена и значај
 16. Животињски восак- представници, добијање, примена.
 17. Навести основне карактеристике масних киселина које учествују у изградњи масти.
 18. Витамин F
 19. Стероиди- дефиниција, структура и подела стероидних хормона
 20. Хормони- дефиниција, подела, примена у фармацеутској индустрији
 21. Хормони панкреаса.
 22. Антибиотици- дефиниција, механизам дејства.
 23. β-лактамски антибиотици.
 24. Пептиди и протеини- дефиниција, структура, примена у фармацеутској индустрији
 25. Ензими- дефиниција, дејство пепсина и панкреатина.
 26. Сировине минералног порекла- дефиниција, представници.
 27. Силицијум и његова једињења
 28. ПАМ- дефиниција, шематски приказ, подела, примена
 29. Емулзије- дефиниција, типови
 30. Подела и примена емулгатора типа ПАМ
 31. ХЛБ број
 32. Аспирин и ибупрофен- својства, примена
 33. Додатне сировине- примена, захтеви
 34. Основне додатне материје
 35. Споредне додатне материје
 36. Основни поступци припреме воде (пре уласка у фармацеутско постројење)
 37. Вода у фармацеутској индустрији

 

ПРЕДМЕТ: БИОХЕМИЈА

 

 1. Разлика у структури прокариотских и еукариотских ћелија
 2. Хемијски састав и функција еукариотских ћелија
 3. Вода и њена улога у биохемијским процесима
 4. Својства и подела угљених хидрата
 5. Значај и хемијска структура моносахарида; триоза, пентоза и хексоза
 6. Хемијска својства и значај олигосахарида и полисахариди
 7. Метаболизам угљених хидрата
 8. Гликолиза и гликогенолиза
 9. Алкохолна ферментација
 10. Кребсов циклус
 11. Хемијска структура и особине липида
 12. Важност и особине простих липида
 13. Хемијска структура и значај сложених липида
 14. Масне киселине, засићене и незасићене
 15. Резервне и градивне масти
 16. Триацилоглицероли, хемијска структура
 17. Хидролиза и алкохолиза масти у ља
 18. Метаболизам липида
 19. Витамини
 20. Карактеристике и функција витамина
 21. Витамини растворљиви у мастима A,Д,E и K
 22. Витамини растворљиви у води Б, Ц и Х
 23. Амино-киселине, особине
 24. Важније реакције амино-киселина
 25. Есенцијалне амино-киселине, хемијска структура, особине
 26. Неесенцијалне амино-киселине, структура, особине
 27. Трансформација важнијих неесенцијалних амино-киселина
 28. Структура протеина, својства и подела
 29. Просте беланчевине, протеини
 30. Сложене беланчевине – протеиди
 31. Фосфопротеиди и нуклеопротеиди, значај
 32. Гликопротеиди, липопротеиди
 33. Нуклеинске киселине DNK-а и RNK-а, структуре, функција
 34. Метаболизам амино-киселина  - циклус урее
 35. Биокатолиза
 36. Врсте биокатализатора – механизам деловања
 37. Опште одлике ензима, класификација ензима
 38. Коензими, дејство NAD-а, NADР-а и FAD-а на супстрат
 39. Значај и функција CoA-SH  Cyt-c
 40.  Улога и подела хормона
 41. Систематизација хормона
 42. Важнији хормони као биокатализатори

 

ПРЕДМЕТ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА

 

Техничар за индустријску фармацеутску технологију, теме за матурски практичан рад школска 2019/2020. година
предмет: контрола квалитета сировина и производа

 • Контрола квалитета физичких својстава и идентификација сировина
 • Испитивање водених раствора
 • Испитивање неводених раствора
 • Испитивање воде у фармацеутској индустрији
 • Испитивање инјекција и инфузија
 • Испитивање таблета
 • Испитивање супозиторија
 • ПРЕДМЕТ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА СИРОВИНА И ПРОИЗВОДА

  • Опште одредбе контроле квалитета фармацеутских производа
  • Законска регулатива у фармацеутској
  • Фармакопеја
  • Узорковање сировина
  • Поступак узорковања
  • Одређивање физичких својстава сировина (боја, мирис, укус, растворљивост)
  • Идентификација биљних дрога
  • Испитивање степена чистоће сировина
  • Одређивање алкалитета и ацидитета сировина
  • Одређивање хлорида
  • Контрола квалитета воде
  • Одређивање карактеристичних константи сировина – тачка топљења
  • Одређивање карактеристичних константи сировина – индекс рефракције
  • Одређивање карактеристичних константи сировина – тачка очвршћавања, мржњења
  • Одређивање карактеристичних константи сировина – релативна густина, рН-вредност, вискозност
  • карактеристичн бројеви сировина – киселински број, сапонификациони број, естарски број, пероксидни број, несапонификоване супстанце, јодни број и хидроксилни број
  • Контрола квалитета полупроизвода – одређивање бистрине течности, степена опалесценције и густине
  • Одређивање такче топљења полупроизвода
  • Испитивање распадљивости и растворљивости обликованих лековитих препарата у води, желудачном и цревном соку
  • Фармацеутско-технолошки поступци испитивања готових производа
  • Испитивање водених раствора
  • Методе за одређивање садржаја активних супстанци у воденим растворима
  • Испитивање неводених раствора
  • Методе за одређивање садржаја активних супстанци у неводеним растворима
  • Испитивање препарата који се дозирају у капима
  • Испитивање капи за оралну употребу
  • Испитивање капи за очи
  • Испитивање капи за нос
  • Испитивање инјекција
  • Испитивање инфузија
  • Испитивање лековитих масти
  • Испитивање супозиторија
  • Испитивање таблета
  • Испитивање капсула
  • Идентификација материјала према стандардима који се користе за израду амбалаже

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ


 
Предмет:ТЕХНОЛОГИЈА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА

   • Појам и класификација фармацеутских препарата
   • Препарати у облику раствора
   • Ароматичне воде, шумећи напици
   • Подела и израда алкохолних раствора
   • Колоидни раствори
   • Емулзије
   • Суспензије
   • Препарати у облику капи (дефиниција, подела, израда)
   • Инјекције
   •  Инфузије
   •  Екстрактивни препарати
   •  Сирупи
   •  Лековите масти
   •  Подлоге за израду лековитих масти
   •  Лековите масти за очи
   •  Пасте
   •  Гелови
   •  Дефиниција супозиторија и подлоге за израду супозиторија
   •  Израда супозиторија
   •  Дефиниција, апликација и израда лековитих штапића
   •  Прашкови (подела и сировине за њихову израду)
   •  Грануле
   •  Пилуле
   •  Дефиниција и подела таблета
   •  Начини израде таблета
   •  Дражирање таблета
   •  Капсуле (дефиниција, подела)
   •  Капсуле, израда

  Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.