naziv

 

Područje rada: POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE

TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU

Maturski ispit se sastoji iz dva dela:

 

1.
Pismeni ispit iz srpskog jezika i književnosti (radi se 4 školska časa)

 

2.
Posebni deo maturskog ispita koji se satoji:
 
-
izrada maturskog praktičnog rada
 
usmena provera znanja u okviru maturskog praktičnog rada
(zadatak se bira iz oblasti priprema i kontrola procesne vode u prehrambenoj industriji, proizvodnja sokova, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja piva, proizvodnja šećera, proizvodnja skroba, proizvodnja vina, proizvodnja žestokih pića, proizvodnja kvasca, proizvodnja alkohola, proizvodnja organskih kiselina, fizičko-hemijska kontrola sirovina i proizvoda, mikrobiološka kontrola sirovina i proizvoda, mikrobiološka kontrola opreme i ambalaže)
 
-
usmeni ispit iz jednog izbornog predmeta: matematika, hemija, fizika, biologija, fizička hemija, analitička hemija.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА

 

 1. Средња брзина изражена преко пута и вектора померања
 2. Тренутна брзина; Убрзање
 3. Равномерно кружно кретање
 4. Први Њутнов закон
 5. Други Њутнов закон
 6. Равнотежа; Принципи статике
 7. Динамика ротационог кретања
 8. Динамика кружног кретања ( центрипетална и центрифугална сила )
 9. Механички рад и снага
 10. Механичка енергија
 11. Њутнов закон гравитације
 12. Гравитационо поље
 13. Кулонов закон
 14. Електрично поље ( јачина и напон )
 15. Закон одржања импулса
 16. Закон одржања енергије и примена на сударе
 17. Унутрашња енергија; Промена унутрашње енергије; Први принцип термодинамике
 18. Други принцип термодинамике
 19. Молекулско-кинетичка теорија гасова
 20. Једначинагасног стања и гасни закони
 21. Молекуларна структура течности; Површински напон
 22. Структура чврстих тела; Хуков закон
 23. Узајамно деловање наелектрисаних честица у кретању
 24. Магнетна индукција и магнетни флукс
 25. Деловање магнетног поља на струјни проводник. Амперов закон
 26. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон индукције
 27. Узајамна индукција и самоиндукција
 28. Кретање наелектрисаних честица у хомогеном електричном пољу. Катодна цев
 29. Математичко клатно
 30. Електромагнетне осцилације
 31. Настанак, врсте и карактеристике таласа
 32. Доплеров ефекат у акустици
 33. Интерференција светлости; Френелов оглед
 34. Дифракција светлости
 35. Поларизација светлости
 36. Појам кванта енергије; Фотон; Фотоелектрични ефекат
 37. Де Бројева релација; Дифракција електрона
 38. Радерфордов и Боров модел атома
 39. Побуђивање и зрачење атома; Франк-Херцов оглед; Спектар атома водоника
 40. Спонтано и стримулисано зрачење
 41. Електронска теорија метала
 42. Полупроводници
 43. Структура језгра атома; Нуклеарне силе
 44. Радиоактивнираспади језгра; Закон радиоактвног распада
 45. Нуклеарне реакције; Фисија и фузија
 46. Структура васионе
 47. Порекло и развој небеских тела

 

Предмет:  ХЕМИЈА

 

 1. Мол, моларна маса (једноставна израчунавања)
 2. Основни приказ структуре атома
 3. Електронске конфигурације и периодни систем елемената
 4. Јонска веза (пример молекула)
 5. Ковалентна веза (пример молекула)
 6. Теорије киселина и база
 7. Егзотермне и ендотермне хемијске реакције
 8. Утицај температуре на брзину хемијске реакције
 9. Раствори. Подела раствора
 10. Растворљивост – концентрација раствора (С , %)
 11. Јачина електролита α,К,Сј
 12. Јонски производ воде pH
 13. Оксидоредукциони процеси (пример:одређена хемијска реакција ) 
 14. Електролиза – практична примена
 15. Распрострањеност и примена водоника
 16. Физичка и хемијска својства I групе ПСЕ (Na,K)
 17. Својства хемијских елемената II групе ПСЕ  (Ca, Mg)
 18. Алуминијум – примена
 19. Алотропске модификације угљеника
 20. Оксиди угљеника
 21. Једињења азота
 22. Алотропске модификације фосфора – разлике у својствима
 23. Структура сумпора
 24. Кисеоник, водоник пероксид, озон
 25. Основна једињења сумпора
 26. Општа својства халогених елемената
 27. Општа својства елемената нулте групе ПСЕ
 28. Основни принципи производње прелазних метала  (Ib Cu)
 29. Опште карактеристике примене прелазних метала (IIb ZnH g)
 30. Особине угљениковог атома
 31. Класификација органских једињења
 32. Хомологни низ и номенклатура алкана (пример)
 33. Супституција (пример)
 34. Структура алкена (природа двоструке везе)
 35. Хемијска реакција адиције (пример реакције)
 36. Етин, особине, примена
 37. Хемијско понашање бензена
 38. Структура бензена
 39. Поделе и номенклатура алкохола
 40. Карактеристичне реакције алкохола (примери)
 41. Глицерол, структура и примена
 42. Структура фенола
 43. Функционалне групе алдехида и кетона
 44. Добијање естара
 45. Монокарбоксилне киселине (особине)
 46. Структура нитро једињења
 47. Мохосахариди, подела, представници
 48. Сахароза, састав, добијање
 49. Скроб и целулоза
 50. Аминокиселине, структура
 51. Протеини
 52. Пепдидна веза
 53. Хемијске реакције протеина
 54. Ензими, механизми деловања
 55. Липиди; масти и уљ

Предмет:  БИОЛОГИЈА

1.   Појам ћелије, особине, откриће

2.     Хемијски састав ћелије ( органски и неоргански састојци )

3.     Грађа и функција ћелијске мембране

4.     Особине ћелијских органела  -  рибозоми, изозоми,  вакуоле

5.     Особине ћелијских органела - митохондрије, ендоплазматични ретикулум, центрозом

6.     Једро, грађа и улога у ћелији

7.     Размножавање ћелије  -  митоза

 1. Размножавање ћелије - мејоза
 2. Појам хромозома – број, грађа и морфолошке карактеристике
 3. Вирусиграђа, начин живота,  размножавање и значај
 4. Бактерије- грађа, облик, размножавање и значај
 5. Појам метаболизма и његов значај за живи свет
 6. Типови исхране у живом свету
 7. Фотосинтеза - хемизам, продукти, начај
 8. Појам и карактеристике процеса дисања
 9. Грађа и улога хлоропласти
 10. Особине  DNK и  RNK, синтеза и врсте
 11. Синтеза протеина
 12. Ензими, опште одлике и улога у метаболизму
 13. Катаболочки процеси
 14. Појам генетике и значај
 15. Монохибридно и дихибридно наслеђивање
 16. Интермедијално и кодоминантно наслеђивање
 17. Појам гена, генотипа и фенотипа
 18. Грегор Мендел, живот и рад
 19. Извори генетичке варијабилносту
 20. Наслеђивање пола код човека
 21. Утицај радиоактивног зрачења на здравље
 22. Врсте нуклеотида у молекулу  DNK  и  RNK
 23. Наслеђивање хемофилије и далтонизма
 24. Наслеђивање крвних група и   Rh  фактора код човека
 25. Хромозомске и генске мутације
 26. Појам, грађа, облик и број хромозома
 27. Монохибридно наслеђивање ( винска мушица – дуга и кратка крила )
 28. Дихибридно наслеђивање ( винска мушицадуга крила, црна; кратка крила, сива )
 29. Хромозоми човека и њихове карактеристике
 30. Генетичка условљеност понашања човека  ( интелигенција и таленат )
 31. Наследне болести  ( Даунов, Тарнеров,  Клинефелтелов синдром)
 32. Узроци и последице анеуплодије и полиплоидије
 33. Генетички инжењеринг
 34. Појам екологије и значај
 35. Однос живих бића и спољашње средине
 36. Абиотички еколошки фактори
 37. Биотички еколошки фактори
 38. Појам животне форме и примери адаптације
 39. Популација и њене одлике ( бројност, структура, наталитет и морталитет )
 40. Појам биоценозе и њена просторна и њена просторна организација
 41. Временска  организација  биоценозе ( фенолошке промене, сукцесије)
 42. Екосистемпојам и карактеристике
 43. Кружење материје у екосистему  ( кружење сумпора, азота, угљеника )
 44. Појам и примери ланаца исхране
 45. Утицај човека на живу и неживу природу
 46. Загађивање ваздуха и мере заштите ваздуха од загађивача
 47. Врсте и извори загађивача земљишта и мере заштите од загађивања
 48. Обрада и депоновање чврстих отпадака
 49. Загађивање воде и мере заштите воде
 50. Загађивање хране  ( адитиви, конзерванси, хормони, антибиотици )
 51. Радиоактивни отпаад и његово депоновање
 52. Заштита ретких врста биљака и животиња
 53. Бука и њено деловање на организам, заштита од буке

ISPITNA PITANJA IZ ANALITIČKE HEMIJE

 1. Prva analitička grupa katjona, odvajanje i dokazivanje?
 2. Druga analitička grupa katjona, odvajanje i dokazivanje?
 3. Treća analitička grupa katjona, odvajanje i dokazivanje?
 4. Dokazivanje katjona prve i treće analitičke grupe?
 5. Četvrta analitička grupa katjona?
 6. Peta analitička grupa katjona?
 7. Šesta analitička grupa katjona?
 8. Reakcije anjona prve analitičke grupe?
 9. Reakcije anjona druge analitičke grupe?
 10. Reakcije anjona treće analitičke grupe?
 11. Gravimetrijsko određivanje gvožđa?
 12. Proizvod rastvorljivosti?
 13. Primena zakona o dejstvu masa na elektrolite?
 14. Jonski proizvod vode, pH i pOH zadaci?
 15. Molska koncentracija?
 16. Standardni rastvori?
 17. Pripremanje rastvora hlorovodonične kiseline i standardizacija?
 18. Pripremanje rastvora natrijum - hidroksida i standardizacija?
 19. Određivanje sadržaja sirćetne kiseline?
 20. Određivanje sadržaja sumporne kiseline?
 21. Metode oksido – redukcije, redoks reakcije?
 22. Pripremanje rastvora kalijum permanganata i standardizacija?
 23. Permanganometrijsko određivanje gvožđa?
 24. Pripremanje rastvora natrijum tiosulfata i standardizacija?
 25. Jodometrijsko određivanje bakra?
 26. Puferi i izračunavanje pH pufera?
 27. Priprema i standardizacija K – III?
 28. Određivanje tvrdoće vode?
 29. Pripremanje rastvora srebro nitrata i standardizacija?
 30. Određivanje hlorida po Mor – u?

PREDMED: FIZIČKA HEMIJA

1. Zakon prelamanja svetlosti.
2. Princip refraktometrijskog odredjivanja . Abeov refraktometar .
3. Polarizacija svetlosti , polarimetrijska analiza .
4. Lamber-Berov zakon . Kolorimetrijska analiza .
5. Spektar elektromagnetnih talasa , podela spektra .
6. Spektrofotometrija .
7. Hemijska ravnoteza . Zakon o dejstvu masa .
8. Slobodna energija I konstanta ravnoteze .
9. Gibsovo pravilo faza , jednokomponentni I dvokomponentni sistemi .
10. Nernstov zakon raspodele. Henrijev zakon .
11. Brzina hemijske reakcije , zavisnost brzine hemijske reakcije od temperature .
12. Zavisnost brzine hemijske reakcije od katalizatora .
13. Povrsinski napon I povrsinski aktivne supstance .
14. Adsorpcija I jednacina adsorpcione izoterme .
15. Adsorpciona hromatografija .
16. Hromatografija na hartiji .
17. Jonoizmenjivacka hromatkografija .
18. Provodnici prve I druge vrste .
19. Specificna provodljivost .
20. Kolrauseva modifikacija Vitstonovog mosta .
21. Molarna provodljivost .
22. Zakon o nezavisnom putovanju jona .
23. Ostvaldov zakon razblazenja .
24. Pokretljivost jona .
25. Konduktometrijska titracija .
26. Teorija galvanskih elemenata.
27. Nernstova jednacina .
28. Elektrohemijski niz elemenata .
29. Elektrode prve vrste , vodonikova elektroda .
30. Elektrode druge vrste , Kalomelova elektroda .
31. Redoks elektrode , Hinhidronova elektroda.
32. Staklene electrode .
33. Vestonov standardni element .
34. Odredjivanje elektromotorne sile I elektrodnog potencijala .
35. Odredjivanje ph vrednosti rastvora .
36. Potenciometrijska titracija .
37. Korozija I faktori koji uticu na koroziju .
38. Faradejevi zakoni elektrolize I njihova primena .
39. Kulometrijska titracija .
40. Polarizacija I napon razlaganja.
41. Nadnapon .
42. Hemijski izvori struje .
43. Galvanizacija .
44. Klasifikacija koloidnih sistema .
45. Molekulsko – kineticke osobine koloidnih sistema .
46. Elektricne osobine koloidnih sistema .
47. Opticka svojstva koloidnih sistema .
48. Stabilnost koloidnih sistema u procesu koagulacije

 

 

Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.