Područje rada: HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO

TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 Maturski ispit se sastoji iz dva dela:

1. Pismeni ispit iz srpskog jezika i književnosti radi se 4 školska časa

2. Posebni deo maturskog ispita koji se satoji:

- izrada maturskog praktičnog rada

- usmena provera znanja u okviru maturskog praktičnog rada (zadatak se bira iz oblasti: zagađivanje i zaštita tla, zagađivanje i zaštita vode, zagađivanje i zaštita vazduha, prerada i odlaganje čvrstog otpada, prerada i odlaganje otpadnih voda)

- usmeni ispit iz jednog izbornog predmeta: matematika, opšta i neorganska hemija, organska hemija, fizička hemija, hemijska tehnologija, mašine, aparati i operacije, zagađivanje i zaštita tla, zagađivanje i zaštita vode, zagađivanje i zaštita vazduha, prerada i odlaganje čvrstog otpada, prerada i odlaganje otpadnih voda.

 

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ

 

 

Предмет: ОРГАНСКА ХЕМИЈА

 

 1. Подела органских једињења
 2. Алкани: хомологи низ, добијање, изомерија
 3. Хемијске особине алкана
 4. Алкени: номенклатура, добијање
 5. Хемијске особине алкена
 6. Диени: подела, номеклтаура, добијање, особине
 7. Алкини: номенклатура, добијање, особине
 8. Циклоалкани
 9. Ароматични угљоводоници, бензен
 10. Електрофилна ароматична супституција
 11. Алкил-халогениди и арил-халогениди
 12. Алкохоли: подела, номенклатура
 13. Хемијске особине алкохола
 14. Алдехиди: номенклатура, добијање, особине
 15. Кетони: номенклатура, добијање, особине
 16. Хемијске особине алдехида и кетона
 17. Карбоксилне киселине: подела, номенклатура, особине
 18. Деривати карбоксилних киселина
 19. Хлориди карбоксилних киселина
 20. Анхидриди карбоксилних киселина
 21. Естри карбоксилних киселина
 22. Масти и уља - липиди
 23. Амиди карбоксилних киселина
 24. Моносахариди
 25. Дисахариди
 26. Полисахариди
 27. Нитро-једињења
 28. Амини
 29. Аминокиселине
 30. Протеини
 31. Хетероциклична једињења

 

Предмет: ОПШТА И  НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА

 

 1. Структура атома
 2. Боров атомски модел
 3. Енергетски нивои. Главни квантни број
 4. Енергетски поднивои и орбитале. Споредни и магнетни квантни број
 5. Принцип изградње ПСЕ. Електронске конфигурације
 6. Енергија јонизације, афинитет према електрону
 7. Јонска веза. Својства јонских једињења
 8. Ковалентна веза. Својства ковалентних једињења
 9. Водонична веза
 10. Прорачун на основу мола, молске масе и молске запремине
 11. Прорачун на основу хемијске једначине
 12. Израчунавања на основу хемијских формула
 13. Брзина хемијске реакције, фактори који утичу на брзину
 14. Константа равнотеже
 15. Ле-Шатељеов принцип
 16. Појам и подела дисперзивних система
 17. Растворљивост. Прави раствори
 18. Начини изражавања концентрације раствора
 19. Електролитичка дисоцијација. Степен дисоцијације
 20. Оксиди-подела, добијање, Кисели оксиди
 21. Базни оксиди
 22. Амфотерни оксиди
 23. Киселине-добијање, особине
 24. Базе-добијање, особине
 25. Соли-добијање, особине
 26. Протолитичка теорија киселина и база
 27. Јонски производ воде. pH- вредност
 28. Реакције неутрализације. Јонске реакције
 29. Хидролиза соли
 30. Оксидо-редукционе реакције
 31. Електрохемијски низ елемената
 32. Водоник, добијање, особине
 33. Кисеоник,добијање, особине
 34. Заједничке особине Ia групе ПСЕ
 35. Натријум, особине, једињења
 36. Заједничке особине елемената II а групе ПСЕ
 37. Калцијум-особине, једињења
 38. Заједничке особине елемената III а групе ПСЕ
 39. Алуминијум - амфотерност
 40. Заједничке особине елемената IV а групе ПСЕ
 41. Угљеник – особине, једињења
 42. Заједничке особине елемената V а групе ПСЕ
 43. Азот – особине, једињења
 44. Фосфор – особине, једињења
 45. Заједничке особине елемената VI а групе ПСЕ
 46. Сумпор – особине, једињења
 47. Заједничке особине елемената VII а групе ПСЕ
 48. Хлор – особине, једињења
 49. Бром – особине, једињења
 50. Јод – особине, једињења
 51. Заједничке особине прелазних елемената
 52. Хром – особине, примена
 53. Манган – особине, примена
 54. Гвожђе – особине, примена
 55. Бакар – особине, примена

 

Предмет: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ТЛА

 

ТЕМЕ ЗА ПРАКТИЧАН РАД НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРЕДМЕТ: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ТЛА

 1. Испитивање физичких особина земљишта
 2. Испитивање хемијских особина земљишта
 3. Анализа метода ремедијације земљишта
 4. Биолошка ремедијација тла
 5. Утицај примене пестицида при пољопривредној производњи на загађеност земљишта
 6. Загађење тла чврстим отпадом
 7. Екстракција гасова и испарљивих  супстанци
 8. Физичко – хемијска ремедијација тла

ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ПРЕДМЕТ: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ТЛА

 1. Формирање земљишта и хоризонти земљишта
 2. Физичке карактеристике тла
 3. Хемијске карактеристике тла
 4. Згађивање, деградација и процси који доводе до деградације тла
 5. Подела угрожених земљишта
 6. Биолошки процеси у земљишту
 7. Природни извори загађења тла: појам и врста
 8. Тачкасти извори загађивања
 9. Расути извори загађивања
 10. Антропогено загађивање тла
 11. Појам и врста угрожавања и загађивања тла
 12. Загађивање тла супстанцама из ваздуха
 13. Дејство загађене воде на тло
 14. Загађивање тла чврстим отпадом
 15. Загађивање тла пољопривредном производњом
 16. Последице деловања загађујућих материја
 17. Заштита тла од загађивања, превентивне мере: култура живљења, образовање и едукација
 18. Правилна урбанизација
 19. Правилно коришћење пољопривредног земљишта
 20. Спречавање загађења ваздуха
 21. Спречавање загађења воде
 1. Испитивање квалитета површинских и подземних вода за потребе наводњавања
 2. Параметри за одређивање утицаја воде на квалитет земљишта и приносе
 3. Обрада и правилно депоновање чврстих отпадака из насеља
 4. Пречишћавање индустријских отпадних вода
 5. Правилно одлагање опасног отпада
 6. Појам и циљ ремедијације
 7. Типови технологије обнављења тла
 8. Биолошко обнављање тла
 9. Биоремедијација- метода биовентилације
 10. Биоремедијација- метода убрзане биовентилације
 11. Биоремедијација- офсајт методе- предности и недостаци
 12. Биолошка обрада – ландфарминг
 13. Биомуљ
 14. Физичко- хемијска ремедијација , предности и недостаци
 15. Физичко- хемијска ремедијација, електрокинетичка сепарација
 16.  Физичко- хемијска ремедијација, испирање земљишта
 1. Солидификација
 2. Витрификација
 3. Термичка обрада тла
 4. Хемијска екстракција

 

Предмет: ФИЗИЧКА ХЕМИЈА

 

 1. Кретање честица. Гасовито агрегатно стање
 2. Бојл-Мариотов закон
 3. Геј-Лисаков закон
 4. Шарлов закон
 5. Идеалан гас. Једначина стања идеалног гаса
 6. Течно агрегатно стање.
 7. Напон паре,
 8. Испаравање, површински напон
 9. Вискозност течности
 10. Чврсто агрегатно стање. Кристали.
 11. Подела дисперзних система. Прави раствори.
 12. Растварање.
 13. Раулов закон
 14. Криоскопија  
 15. Ебулиоскопија
 16. Дифузија, осмоза, осмотски притисак
 17. Смеше две течности које се мешају
 18. Смеше течности са минималном и максималном температуром кључања.
 19. Фазни дијаграм – Гибсово правило фазе
 20. Термодинамички системи
 21. Први закон термодинамике
 22. Примена I закона термодинамике на изобарске и изотермске процесе
 23. Примена I закона термодинамике на изохорске и адијабетске процесе
 1. Моларна и специфична топлота
 2. Енталпија, Енергетски ефекти хемијских реакција
 3. Хесов закон
 4. Енталпија стварања
 5. Енталпија растварања
 6. Енталпија неутрализације
 7. Други закон термодинамике
 8. Карноов кружни циклус
 1. Ентропија
 2. Слободна енергија и равнотежа
 3. Спонтаност процеса
 4. Природна радиоактивност. Својства радиоактивних зрака
 5. Атомски модел, изотопи и стабиност језгра
 6. Планкова квантна теорија
 7. Фотоелектрични ефекат
 8. Атомска фисија и фузија. Нуклеарна енергија и дефект масе

 

Предмет: MАШИНЕ, АПАРАТИ И ОПЕРАЦИЈЕ

 

 1. Карактеристике флуида
 2. Проток
 3. Једначина континуитета
 4. Бернулијева једначина за идеалне услове
 5. Режим струјања, распоред брзина
 6. Транспорт чврстог материјала
 7. Транспорт гасова
 8. Транспорт течности
 9. Теорија ситњења и уређаји
 10.  Просејавање, обртна сита
 11. Теорија мешања и уређаји
 12.  Таложење и таложници
 13.  Теорија филтрирања и уређаји
 14.  Центрифугирање и центрифуге
 15.  Закони преноса топлоте
 16.  Размењивачи топлоте
 17.  Укувачи
 18.  Дестилација
 19.  Ректификација
 20.  Фиков закон
 21.  Влажност ваздуха
 22.  Кондиционер
 23.  Сушење и уређаји
 24.  Растварање и кристализација
 25.  Екстракција, фактори
 26.  Апсорпција,  фактори
 27.  Адсорпција

 

Предмет: ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

ТЕМЕ ЗА ПРАКТИЧАН РАД НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРЕДМЕТ: ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

  • Примарна прерада отпадних вода
  • Анаеробно – биолошко пречишћавање отпадних вода
  • Аеробно – биолошко пречишћавање отпадних вода
  • Постројења за пречишћавање и одлагање отпадног муља
  • Хемијски и  физичко- хемијски поступци прераде отпадних вода
  • Терцијална прерада отпадних вода

   

   • ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
    ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
    ПРЕДМЕТ:    ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

    1. Дефиниција и подела отпадних вода
    2. Хемијски параметри квалитета отпадних вода
    3. Физички параметри квалитета отпадних вода
    4. Биолошки параметри квалитета отпадних вода
    5. Спецфични параметри квалитета отпадних вода
    1. Самопречишћавање водотокова
    2. Решетке и сита
    1. Одвајање песка
    2. Хоризонтални  правоугаони таложници
    3. Цилиндрични таложник
    4. Секундарна прерада отпадних вода, хемијски поступци
    5. Секундарна прерада отпадних вода, јонска измена
    6. Секундарна прерада отпадних вода, реверсна осмоза
    7. Аеробно пречишћавање отпадних вода
    8. Активни муљ
    9. Врсте процеса активног муља
    10. Процес биолошке филтрације
    11. Биолошко пречишћавање, биодиск процес
    12. Анаеробно пречишћавање отпадних вода, дигестори и механизам пречишћавања
    13. Механизам биолошког деловања- фазе разлагања
    14. Конвенционални и двостепени анаеробни процес
    15. Контак и двофазни анаеробни процес
    16. Прерада и одлагање биолошког муља
    17. Кондиционисање муља
    18. Обезводњавање муља
    19. Аербни и анаеробни поступци стабилизације муља
    20. Стабилизација муља спаљивањем
    21. Дезинфекција муља
    22. Неутрализација киселих отпадних вода
    23. Неутрализација алкалних отпадних вода
    24. Коагулација, флокулација
    25. Филтрација
    26. Адсорпција на активном угљу
    27. Аерација и оксигенација прерађене воде
    28. Дезинфекција

   ПРЕДМЕТ: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА

   1. Структура атмосфере
   2. Ваздушна струјања и загађење ваздуха
   3. Локални и глобални ефекти загађивања ваздуха
   4. Појам, врсте и извори загађивања ваздуха
   5. Подела извора загађења према распореду извора и према времену трајања загађења
   6. Емисија аерозагађења
   7. Имисија аерозагађења
   8. Последице загађења ваздуха на вегетацију
   9. Утицај загађења ваздуха на човека
   10. Ефекат стаклене баште
   11. Озонске рупе
   12. Киселе кише и смог
   13. Поступци узорковања ваздуха ради одређивања количине и састава честица
   14. Поступци узорковања ваздуха ради одређивања гасовитих загађујућих супстанци
   15. Мерење физичких карактеристика ваздуха
   16. Квалитативне и квантитативне методе одређивања штетних гасова и пара
   17. Појам и задаци пречишћавања ваздуха
   18. Таложне коморе и инерциони одвајачи
   19. Центрифугални одвајачи-циклони
   20. Електростатички таложници
   21. Филтрација
   22. Каталитичко уклањање загађења
   23. Апсорпција
   24. Адсорпција
   25. Контрола и редукција отпадних гасова
   26. Мониторинг квалитета ваздуха
   27. Нивои и планирање мреже праћења квалитета ваздуха
   28. Цињеви праћења квалитета ваздуха
   29. Израда катастра емисије загађивача
   30. Мерне станице и учесталост узорковања и мерења
   31. Законска регулатива о загађивању и заштити ваздуха

    

   ПРЕДМЕТ: ПРЕРАДА И ОДЛАГАЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА

    

   1. Класификација чврстог отпада
   2. Узорковање и испитивање састава чврстог отпада
   3. Одређивање физичких карактеристика чврстог отпада
   4. Одређивање хемијских карактеристика чврстог отпада
   5. Одређивање биолошких карактеристика чврстог отпада
   6. Сортирање и складиштење чврстог отпада
   7. Сакупљање и транспорт чврстог отпада
   8. Спаљивање
   9. Компостирање
   10. Хијерархија у управљању отпадом
   11. Рециклажа чврстог отпада
   12. Класификација и репарација чврстог отпада
   13. Рециклажа пластике
   14. Рециклажа папира
   15. Рециклажа стакла
   16. Методе за третман чврстог горива без коришћења енергије и материје
   17. Методе за третман чврстог горива са коришћењем енергије и материје
   18. Одлагање ( депоновање ) чврстог отпада
   19. Општи принципи санитарног депоновања
   20. Фактори који утичу на избор санитарне депоније
   21. Проблеми на депонији
   22. Заштита подземних и површинских вода од процедних вода депоније
   23. Третман депонијског филтрата и рециркулација
   24. Опрема на депонијама
   25. Управљање на депонијама
   26. Ремедијација депонија
   27. Управљање опасним отпадом
   28. Третман опасног отпада
   29. Одлагање опасног отпада
   30. Управљање радиоактивним отпадом
   31. Законска регулатива

    

   ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈСКА ТЕХНОЛОГИЈА преузимање питања

    

    

   ТЕМЕ ЗА ПРАКТИЧАН РАД НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ
   ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
   ПРЕДМЕТ: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ

   • Одређивање садржаја гвожђа у узорцима воде за пиће
   • Пречишћавање воде јонском изменом
   • Одређивање састава процедних вода депонија
   • Дезинфекција воде
   • Припрема воде за пиће
   • Одрђивање укупне и карбонатне тврдоће воде у узорцима воде за пиће
   • Одређивање киселости и базности у узорцима воде за пиће

    ПИТАЊА ЗА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
   ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ:ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
   ПРЕДМЕТ: ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДЕ

    • Класификација воде
    • Кружење елемената у природи
    • Хемијски састав природних вода
    • Физичка својства воде
    • Процеси у воденој средини
    • Загађујуће супстанце на основу ефекта на здравље људи
    • Неорганске хемијске загађујуће супстанце
    • Органске хемијске загађујуће супстанце
    • Биолошке и радиоактивне загађујуће супстанце
    • Извори загађивања
    • Зађивање воде отпадним водама из хемијске и прехрамбене  индутрије
    • Загађивање воде водама из пољопривреде
    • Загађивање воде комуналним отпадним водама
    • Загађивање воде болничким отпадни водама
    • Загађивање процедним водама депоније
    • Загађивање подземних вода
    • Квалитет и контрола квалитета воде
    • Узорковање воде
    • Тврдоћа воде
    • Алаклитет воде
    • Ацидитет воде
    • Угљена киселина у води
    • Гвожђе и манган у води
    • Олово у води
    • Хлориди у води
    •  Сулфати у води
    • Микробиолошка испитивања воде
    • Пречишћавање воде јонском изменом
    • Пречишћавање површинске воде за пиће
    • Пречишћавање подземне воде за пиће
    • Припрема воде за потребе индустријe
    • Заштита воде од загађивања
   Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.