1

2

 

PRVIH 50 GODINA ŠKOLE           

1961.-1971.           
Nakon Drugog svetskog rata, Pančevo je počelo da se razvija kao industrijski centar južnog Banata. Razvoj hemijske industrije nametnuo je potrebu za stvaranjem posebne srednjoškolske ustanove koja će osposobljavati stručni kadar na nivou kvalifikovanih radnika i tehničara hemijske struke. Stoga je 4. maja 1961. godine Savet za prosvetu Narodnog odbora sreza Pančevo doneo zaključak da se takva škola osnuje upravo u Pančevu. Ovaj zaključak je nedugo potom sproveden u delo. Rešenjem od 23. maja 1961. godine Narodni odbor sreza Pančevo doneo je odluku o osnivanju Hemijsko- -tehnološke tehničke škole u Pančevu, koja je otpočela sa radom 1. seprembra 1961. godine. Osnovni zadatak škole bio je da osposobljava kadrove za rad u privrednim organizacijama hemijsko-tehnološkog smera i da pruža stručnu pomoć zainteresovanim organizacijama u pronalaženju najadekvatnijih tehnoloških rešenja, a u cilju unapređenja proizvodnje. Naša škola je bila jedna od prvih stručnih škola u zemlji koju su zajednički osnovale privredne organizacije. Pored Narodnog odborа sreza Pančevo, osnivači škole bili su: Hemijska industrija Pančevo, Industrija stakla Pančevo, Fabrika skroba „Jabuka“, Fabrika sirovog šećera Kovin, Fabrika testenina „Vojvodina“.Nastava u školi otpočela je 16. septembra 1961. godine. Škola je otpočela rad u prostorijama bivše osnovne škole „Vuk Karadžić“, na uglu Ulice Žarka Zrenjanina i ulaza u fabriku stakla. U toj staroj zgradi, počela je da radi i uči prva generacija budućih kvalifikovanih radnika i tehničara hemijske struke. U tri odeljenja prvog razreda, koliko ih je upisano prve školske godine, bilo je 90 učenika, a predavači su bili honorarni nastavnici, mahom inženjeri „Hemijske industrije Pančevo“, koji su predavali stručne predmete, a opšteobrazovne predmete predavali su profesori Tehničke škole „Nikola Tesla“. Prvog stalnog profesora škola je dobila tri meseca posle početka rada. Bio je to Borivoj Bešlin, koji je kasnije postao direktor škole. U prvobitnoj zgradi, škola je radila dve godine. Uslovi u kojima je škola započela rad nisu bili zadovoljavajući. Pošto škola nije imala hemijsku laboratoriju, učenici su tokom prve, ali i druge školske godine, vežbe iz organske i neorganske hemije pohađali u Osnovnoj školi „Braca Petrov“. Radioničke vežbe održavane su u Tehničkoj školi. Osmog decembra 1962. godine škola je dobila novu upravu i prvog stalnog direktora, Danila Vukovića. Septembra 1964. godine, škola je preseljena u staru zgradu škole „Paja Marganović“ u ulici Oslobođenja, gde je dobila četiri učionice, dve laboratorije i jednu radionicu. U toj zgradi školovanje je završila prva generacija hemijskih tehničara. Od 90 učenika prve generecije, koliko je upisano u prvi razed, diplomu tehničara hemijske struke dobilo je 53 učenika. Učenici prve generacije, imali su najteže uslove za rad, ali i pored toga, 22 učenika odbranilo je diplomski rad s odličnim uspehom.            

1971.-1981.
Prekretnica u ranom razvoju škole dogodila se 1966. godine, kada je dovršena nova, namenska školska zgrada. Hemijsko-tehnološko tehnička škola useljena je 17. oktobra pomenute godine u moderno opremljenu zgradu u ulici Braće Jovanovića, broj 89, koju je isprva delila sa Tehničkom školom „Nikola Tesla“. Tokom narednih godina, škola se uspešno razvijala. Dobila je savremena nastavna sredstva i stručni nastavni kadar. Uspesi učenika tokom prve decenije postojanja škole bili su značajni. Po tradiciji, učenici su svake godine učestvovali na takmičenjima iz hemije, ali i ostalih predmeta. U oštroj konkurenciji, često su postizali zavidne rezultate. Posebna pažnja poklanjana je sportskim aktivnostima, tako da su učenici na gradskim sportskim takmičenjima postizali takođe zapažene rezultate. Zbog dobrih rezultata, naša škola je 1975. godine dobila visoko priznanje, Oktobarsku nagradu grada Pančeva.Iste godine, škola je dobila i republičku nagradu„25. maj“za izuzetne rezultate u obrazovanju i vaspitanju.
Sledeći reformu obrazovanja, škola je 1977. godine postala dvogodišnja škola usmerenog obrazovanja, tako da je od školske 1977/78. godine, ponela naziv: Centar za obrazovanje stručnih radnika hemijsko-tehnološke i građevinske struke „ 25. maj“ Pančevo. Početkom iste školske godine, u sklopu preuređenja školske uprave, konstituisan je prvi Radnički savet. Po novom programu, u hemijsko–tehnološku struku upisano je 5 odeljenja, dok su u građevinsku struku upisana 2 odeljenja. Tokom naredne školske 1978/79. godine, u školi su počela da rade i posebna odeljenja za obrazovanje uz rad. U to vreme, u školi su radila i tri stručna aktiva. Realizacija vaspitno-obrazovnog procesa uspešno je ostvarivana u saradnji sa nekoliko radnih organizacija, pre svega sa: Konstruktorom, Rafinerijom, Hemijskom industrijom Pančevo i Staklarom. Počevši od školske 1978/79. godine, našu školu je vodio novi direktor Aleksandar Stanisavljević. Nastavni kadar je usavršavan na posebnim seminarima, kojima je domaćin bila naša škola. Aprila 1980. godine, u organizaciji aktiva hemičara i tehnologa, održan je nastavnički seminar iz fizičke hemije s elektrohemijom, koji je pored nastavnika naše škole pratilo i 35 nastavnika iz drugih krajeva bivše Jugoslavije. U isto vreme, razvijana je i međunarodna saradnja. Krajem septembra 1980. godine, školu su posetili gosti Generalne konferencije UNESKO-a, radi upoznavanja s organizacijom pozivno-usmerenog obrazovanja. Iste godine, našu školu je posetila i delegacija bratskog grada Zanštata iz Holandije koja je bila u poseti Pančevu.Učeničke aktivnosti su se razvijale po sekcijama. U okviru rada učeničke foto-sekcije, izdato je 10 brojeva školskih foto-novina. Šahovska sekcija zauzela je prvo mesto na opštinskom takmičenju. Odbojkaški tim zauzeo je prvo mesto u opštini, a košarkaši i gimnastičari osvojilii su druga mesta. Sjajne rezultate na takmičenjima, beležila je i recitatorska sekcija, a članovi literarne sekcije su povodom dana škole izdali prvi broj školskog lista „Mladost“. Iz godine u godinu povećavao se broj upisanih odeljenja. Na početku školske 1980/81. godine, upisano je 17 odeljenja, i to 10 odeljenja hemijsko-tehnološke struke, 6 odeljenja građevinske struke i jedno odeljenje geodetske struke. Učenici su učestvovali u brojnim društveno-korisnim akcijama, prvenstveno u oblasti uređenja i zaštite životne sredine. Oktobra 1980. godine, u školi je otpočela nastava u posebnim pripremnim odeljenjima, kao i nastava za učenike koji se školuju uz rad. Po završetku nastave, svi učenici prvog razreda upućivani su na kontinuirani praktično-proizvodni rad, koji je većina obavljala po lokalnim industrijskim pogonima. Počela je i nastava u posebnom odeljenju za protivpožarnu zaštitu. Pedagoški zavod iz Pančeva ogranizovao je seminare na kojima su učestvovali profesori naše škole. Zavod za zapošljavanje obezbedio je, u saradnji sa privrednim organizacijama, sredstva za osposobljavanje lica prijavljenih na birou za II stepen stručnosti za zanimanje zidar i tesar. Povodom novogodišnjih praznika, krajem 1981. godine izašao je i drugi broj školskog lista „Mladost“.Marta 1982. godine počela je da radi razglasna stanica u našoj školi. Svakog ponedeljka, srede i petka redovno je emitovan program koji su pripremale odeljenske zajednice, sekcije i školske organizacije. Početkom školske 1982/83. godine upisano je 9 odeljenja I razreda (4 odeljenja građevinske i 5 hemijske struke) i 8 odeljenja II razreda (3 građevinske i 5 odeljenja hemijske struke). Školsku zgradu su i dalje zajednički koristile dve škole, naša i „Nikola Tesla“, koja je našoj školi ustupila deo prostora, tako da se nastava od ove godine obavljala u povoljnijim uslovima. 

1981.-1991.
Nakon nove prosvetne reforme, naša škola se 1983. godine vratila se na četvorogodišnji program. Tada je izvršeno organizaciono spajanje sa delom škole „Paja Marganović“. Nakon novog preuređenja, škola je dobila naziv: Srednja škola za kadrove u hemijsko-tehnološkoj i građevinskoj struci „25. maj“. U školu je upisano 13 odeljenja I razreda i 11 odeljenja II razreda. Od toga je našoj školi pripalo 8 odeljenja iz Opova (5 odeljenja I i 3 odeljenja II razreda). U III razred upisano je 5 odeljenja hemijske struke i jedno odeljenje građevinske sruke. U četvrtu godinu upisano je 9 odeljenja (5 odeljena. hemijsko-tehnološke struke, 3 odeljenja građevinske i jedno odeljenje geodetske struke. Za privremenog vršioca dužnosti direktora škole imenovan je Aleksandar Stanisavljević.
Početkom 1984. godine, za direktora je izabrana Miomira Šelmić, dotadašnji pomoćnik direktora. U februaru su sa radom počela dva odeljenja za školovanje uz rad za potrebe Rafinerije nafte, odnosno za sticanje V stepena za zanimanja proizvođač nafte-specijalista i manipulant-specijalista. Na početku školske 1984/85. godine upisano je 38 odeljenja, sa 1012 učenika (od I do IV razreda, dok je u Opovu upisano 9 isturenih odeljenja I u II razreda. U hemijsko-tehnološkoj struci upisano je odeljenje za zanimanje laborant, koje do tada nije postojalo. Školsku godinu je počelo 65 nastavnika i 3 saradnika u nastavi. Marta 1986. godine u prostorijama škole održan je sastanak stručnog aktiva hemičara i tehnologa povodom javne rasprave o nactru plana i programa vaspitno-obrazovnog rada ove struke. Pored članova aktiva sastanku su prisustvovali i predstavnici organizacija udruženog rada iz Pančeva. Početkom 1987. godine u školi je radila republičko-pokrajinska komisija za izradu normativa, opreme i nastavnih učila za hemijsko-tehnološku struku, u okviru dogradnje tadašnjeg obrazovnog sistema. Na ovom sastanku dogovoreno je da u grupi autora za izradu udžbenika iz neorganske hemije bude profesorka naše škole Nataša Panajotović, a recenzent udžbenika hemije za osnovne škole profesorka Snežana Boškov. Na početku školske 1987/88. godine, zbog reforme srednjeg obrazovanja, koja je obuhvatila učenike I razreda, upisano je manje odeljenja. U I razred posle osnovne škole upisano je 3 odeljenja hemijsko-tehnološke i jedno odeljenje građevinske struke za zanimanja hemijski i građevinski tehničar po četvorogodišnjem programu, zatim 2 odeljenja hemijske i jedno građevinske struke po trogodišnjem programu. Pokrajinski zavod za zaštitu i unapređenje čovekove sredine proglasio je 1987. godine našu  školu za jednu od najbolje uređenih škola u Vojvodini. U sklopu društveno korisnih aktivnosti, učenici i nastavnici škole redovno su se odazivali raznim humanitarnim i ekološkim akcijama, a mnoge su i sami organizovali. Pokrajinski eko-karavan boravio je u novembru 1987. u našem gradu, a posetio je i našu školu. Početkom 1988. godine, Miomira Šelmić je po drugi put izabrana za direktora škole, a za pomoćnika je izabran Savo Ćebić.            

1991.-2001.
Krajem osamdesetih godina, uporedo s promenama u socijalnom okruženju, škola je postala društveno aktivna. U školi je organizovana javna rasprava o nacrtu amandmana na Ustav SFRJ. U raspravi su, pored članova kolektiva, učestvovali gradski i pokrajinski funkcioneri. U maju 1988. godine, škola je bila domaćin Majskih susreta omladine Pančeva. Radnici škole su 13. oktobra 1988. godine obustavili rad i priključili se protestnom zboru radnika svih srednjih škola u gradu. Sa zbora je upućen Proglas javnosti u kojem su zahtevane promene ustava i zakona o ukidanju suvišne administracije, rasterećenje privrede, demokratizaciju političkog života, neposredni i tajni izbori sa više kandidata za sve funkcije od opštine do federacije, poboljšanje položaja prosvete, a upućen je i protest protiv obespravljivanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Učenici i radnici škole su 28. februara 1989. godine učestvovali na protestnom mitingu građana Pančeva povodom neprihvatljivih protivsrpskih stavova iznetih na Zboru u Cankarevom domu u Ljubljani.
Sa školskom 1989/90. godinom, završena je nastava za poslednju generaciju učenika po starom, takozvanom pozivno-usmerenom obrazovanju. Naredne školske godine, prvi put su upisana 2 odeljenja drugog stepena po jednogodišnjem programu za pomoćne radnike. Te godine se prvi put polagao prijemni ispit za upis učenika. Na sednici Zbora radnih ljudi, održanoj juna 1990. godine, 12. oktobar je proglašen za Dan škole. Povod za ovu promenu bilo je mišljenje kolektiva i učenika da je 25. maj izgubio značaj stvarnog praznika mladih. Početkom 1992. godine, prvi put je u svim školama u Srbiji, pa i u našoj, obeležen 27. januar - Sveti Sava. Početkom devedesetih godina, teška ekonomska i politička situacija u zemlji počela je da se odražava i na rad škole. Sve teži socijalni položaj doveo do niza štrajkova, u kojima su učestvovali i nastavnici naše škole. U proleće 1992. godine, organizovan je štrajk upozorenja. Štrajkovi su se ponavljali i tokom narednih godina. Iste godine, za direktora ponovo je imenovana Miomira Cvetković. Na sednici školskog odbora, održanoj 17. aprila 1993. godine, na inicijativu nastavničkog veća, upućen je zahtev Ministarstvu prosvete da novo ime škole bude „23. maj“, pošto je toga dana 1961. godine odlukom Narodnog odbora sreza Pančevo osnovana Hemijsko-tehnološka tehnička škola. Ministarstvo prosvete je tim povodom odobrilo da naziv škole glasi: Hemijsko-prehrambena i građevinska škola „23. maj“ Pančevo, pošto su našoj školi pripojena i sva odeljenja prehrambene struke iz Poljoprivredne škole „Josif  Pančić“. Početkom 1995. godine, u Uspenskoj crkvi je, povodom proslave dana Svetog Save, prvi put rezan slavski kolač. Iako je zbog opšteg pogoršanja životnih uslova, izazvanih sankcijama i ratnim okruženjem radila u otežanim okolnostima, škola je uspela da obezbedi pokroviteljstvo pančevačke Pivare, koja je obezbedila hemikalije i staklo za rad hemijskim laboratorijama, kao i sredstva za nabavku opreme.Na početku školske 1995/96 godine, upisana su zanimanja: hemijsko-tehnološki tehničar, hemijski laborant, izrađivač hemijskih proizvoda, tehničar za biotehnologiju, proizvođač prehrambenih proizvoda, građevinski tehničar. Septembra 1995. godine, za obrazovni program RTV-a snimljena je emisija o školi. Naredne godine je obeleženo 35 godina rada škole. Krajem 1996. godine, direktorka Miomira Cvetković, je otišla u penziju, a za vršioca dužnosti postavljena je Marija Uzelac. Početkom školske 1997/98. godine, Ministarstvo prosvete Republike Srbije imenovalo je za direktora škole Petra Nedeljkovića, profesora srpskog jezika, a pomoćnik je postala Marija Uzelac, a od juna 1998. do 2002. godine istu dužnost je vršila Ljiljana Mamula, a od 2002. godine Dragoljub Radević. Školska 1998/89. godina, okončana je u vanrednim ratnim okolnostima. Te godine nije bilo polaganja prijemnog ispita, već su učenici rangirani na osnovu uspeha iz osnovne škole. 

2001.-2011.
Savremeni razvoj škole započeo je nakon promena koje su izvršene krajem 2000. godine. Počevši od školske 2002/03. godine kvalifikacioni ispiti za upis u srednje škole polagali su se u osnovnim školama. Te školske godine upisano je ogledno odeljenje prvog razreda obrazovnog profila Prehrambeni tehničar sa 20 učenika. Iste godine uvedeni su i izborni predmeti verska nastava i građansko vaspitanje. Učenici i nastavnici škole učestvovali su na kvizu „Zdravo Evropo“ u Zrenjaninu. Aprila 2003. za direktora škole je izabrana Ljiljana Autišer, diplomirani građevinski inženjer. Iste godine ustanovljeno je, sada već tradicionalno, svečano uručenje diplome maturantima škole. U toku 2004. godine uvedeno je fizičko obezbeđenje škole. Počela je s radom školska pekara, a peciva iz ove radionice poslužena su prvi put na proslavi povodom obeležavanja školske slave Svetog Save koja je organizovana u holu škole. Od školske 2004/05. godine uvedeno je novo zanimanje-pekar, a od 2005/06. godine i novi obrazovni profili: muški frizer, ženski frizer, tehničar za zaštitu životne sredine, tipograf, tehničar za industrijsku farmaceutsu tehnologiju i izvođač osnovnih građevinskih radova.
Novembra 2006. godine organizovana je predaja Zelene jabuke, akcije zdravog načina života i ishrane. Pošto je godinu dana bila nosilac ove akcije, naša škola ju je predala osnovnoj školi u Nikolincima. Sledeći zahteve privrede, tržišta rada i, naravno, interesovanje učenika osnovnih škola, škola je nastavila da postupno uvodi nove obrazovne profile u područjima rada za koje je verifikovana, ali i nova područja rada. Naša škola je bila inicijator i glavni nosilac projekta izrade nastavnih planova i programa, kao i udžbenika za obrazovni profil tehničar za zaštitu životne sredine, koji je uveden od školske 2005/06. godine u sistem obrazovanja. Pored toga škola se verifikuje za novo područje rada-lične usluge.  Iz tog razloga, 2006. godine škola dobija današnji naziv Tehnička škola „23. maj“. Aprila 2007. godine, Ljiljana Autišer ponovo je imenovana za direktora škole. Godine 2007. u maju mesecu, u Pančevu je prvi put organizovana maturantska parada – Kadril – na kojoj je učestvovalo 50 učenika – maturanata naše škole. Ovaj ples svih maturanara iz našeg grada predstavlja simboličan završetak srednje škole. Povodom proslave Dana škole, 23. maja 2008. godine učenici i profesori su organizovali turnir u malom fudbalu, takmičenje u karaokama, šahovsku simultanku u kojoj je učestvovao i velemajistor Goran Todorović. U holu škole postavljena je izložba likovnih radova učenika i profesora škole. Na svečanoj akademiji proglašena je najlepša i najurednija učionica i održana je revija frizura. Učenici prehrambenog smera predstavili su proizvode školske pekare. Oktobra 2008. godine, na međunarodnom sajmu ekologije u Novom Sadu, učestvovali su učenici naše škole, članovi ekološke sekcije. Škola je imala svoj štand na kome je javnosti predstavljen projekat „ Eko-torbe za čistiji i lepši grad“. Učenici naše škole učestvovali su i na drugim brojmin ekološkim manifestacijama.Godina 2009. je takođe bila uspešna za učenike i nastavnike škole. Marta meseca, ženska odbojkaška ekipa škole je na takmičenju u Pirotu, osvojila srebrnu medalju. Povodom 8. marta-Dana žena, učenici frizerskog smera, u Gerontološkom centru,  ogranizovali su reviju frizura i pravljenje frizura korisnicima centra. Đaci naše škole, uz pomoć svojih profesora, tokom ove godine postigli su značajne rezultate na takmičenjima iz matematike, hemije, kao i na Republičkom takmičenju muških i ženskih frizera u Kragujevcu, recitarorskom rakmičenju i takmičenju učenika područja rada proizvodnja i prerada hrane. Rezultati, naravno, nisu izostali ni sa sportskih takmičenja. U okviru vannastavnih aktivnosti, učenici i profesori naše škole su tokom 2009. godine pokrenuli  „Element“, list učenika Tehničke škole „23. maj“.Ministar prosvete prof. dr. Žarko Obradović i ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić, obišli su našu školu juna 2010. godine, u okviru akcije „Veliko spremanje Srbije“. Učenici su predstavili ministrima aktivnosti škole u oblasti ekologije. Ministar Obradović je tom prilikom napomenuo da se u našoj školi  obrazuje prva generacija učenika za zanimanje tehničar za reciklažu. Aprila 2011. za direktora je imenovana Snežana Popov.
Negujući tradiciju, a istovremeno osluškujući potrebe novog vremena, naša škola ove godine obeležava pola veka postojanja i uspešnog rada, ponosna na postignuto i spremna da krupnim koracima zakorači u budućnost.


 

 


Copyright 2011. Tehnička škola "23.maj" - Design D.Radević - All rights reserved.